Monthly Archives: เมษายน 2011

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร51 (พร้อมเฉลย)

มีข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร 2251 มาฝากครับ แต่ตอนนี้ยังรวบรวมได้แค่บางส่วน จะพยายามเสาะหามาให้เพื่อนครูได้ดาวน์โหลดไปใช้ ให้ครบทุกชั้นทุกกลุ่มสาระครับ ..ขอบคุณที่ติดตาม 🙂แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.2

 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน่วยที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนฯ
หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่  4  มารยาทชาวพุทธ
หน่วยที่  5  การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยที่  6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  7  ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต

หน่วยที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ฯ
หน่วยที่ 2 มารยาทไทย
หน่วยที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวฯ
หน่วยที่ 5 บทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนฯ

 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตฯ
หน่วยที่ 2 รายได้ รายจ่ายฯ
หน่วยที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฯ

 • สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์

หน่วยที่  1  สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
หน่วยที่  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ฯ
หน่วยที่  4  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
หน่วยที่  5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค link : 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น


ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น ป.1-6

สวัสดีครับ วันนี้มีข้อสอบมาตรฐานพร้อมทั้งเฉลย ครบทุกสาระ 8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และพุทธศาสนามาฝากเพื่อนครูเช่นเคยครับ โดยข้อสอบแต่ละสาระแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 50 ข้อ  ขึ้นไป และต้องขออภัยที่ต้องบีบไฟล์ด้วยโปรแกรมบีบอัดข้อมูลนะครับ เนื่องจากไฟล์ข้อสอบมันแยกกันอยู่หลายไฟล์จึงจำเป็นต้องรวมเข้าด้วยกัน สำหรับการดาวน์โหลดก็มีขั้นตอนเล็กน้อยครับ โดยลิ้งก์จะนำท่านไปเว็บที่ฝากไฟล์นั้นๆ ไว้ กรอกรหัส แล้วคลิกดาวน์โหลด ก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อสอบทันทีครับ ยินดีที่ได้บริการเพื่อนครูครับ

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.5

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6

%d bloggers like this: