คลังเก็บบล็อก

แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.2

  • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน่วยที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนฯ
หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่  4  มารยาทชาวพุทธ
หน่วยที่  5  การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยที่  6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  7  ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

  • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต

หน่วยที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ฯ
หน่วยที่ 2 มารยาทไทย
หน่วยที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวฯ
หน่วยที่ 5 บทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนฯ

  • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตฯ
หน่วยที่ 2 รายได้ รายจ่ายฯ
หน่วยที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฯ

  • สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์

หน่วยที่  1  สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
หน่วยที่  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ฯ
หน่วยที่  4  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
หน่วยที่  5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค link : 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น


%d bloggers like this: