คลังเก็บบล็อก

แนวทางการเขียนรายงานการเมินตนเอง SAR (Self Assesment Report)

แนวทางการเขียนรายงานการเมินตนเอง SAR (Self Assesment Report) เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และรอรับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกค่ะ ..:🙂

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers

%d bloggers like this: