Category Archives: วิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

 โครงร่างการวิจัย  ประกอบด้วย

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   

2.  ความสำคัญของปัญหา

3.   วัตถุประสงค์การวิจัย

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

      4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

      4.2 เครื่องมือที่ใช้

         4.2.1 เครื่องมือแก้ปัญหา

         4.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

                   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                      4.3.1  ข้อมูลที่ต้องการเก็บ

                      4.3.2 แหล่งข้อมูล

                   4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5  ตารางเวลาปฏิบัติการวิจัย

  Read the rest of this entry

%d bloggers like this: