การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

 โครงร่างการวิจัย  ประกอบด้วย

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   

2.  ความสำคัญของปัญหา

3.   วัตถุประสงค์การวิจัย

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

      4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

      4.2 เครื่องมือที่ใช้

         4.2.1 เครื่องมือแก้ปัญหา

         4.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

                   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                      4.3.1  ข้อมูลที่ต้องการเก็บ

                      4.3.2 แหล่งข้อมูล

                   4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5  ตารางเวลาปฏิบัติการวิจัย

 

   ตัวอย่าง

ชื่อปัญหาการวิจัย

การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งใบงานเรื่องเซลล์ โดยใช้แบบประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียน…………………………………….

ชื่อผู้วิจัย   ………………………  โรงเรียน……………….  อำเภอ………….  จังหวัด…………..

ความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่เป็นการฝึกปฏิบัติขาดความรับผิดชอบในการเรียนเนื่องจากไม่ส่งใบงานตามกำหนดเวลา ทำให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการวิธีแก้ไขและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นว่า การใช้แบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์ การให้คะแนนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อให้นักเรียนส่งใบงานเรื่องเซลล์ครบทุกคน

วิธีดำเนินการวิจัย

1.1       ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียน……………..  อำเภอ………  จังหวัด……..

1.2       เครื่องมือเครื่องใช้

ก.       เครื่องมือในการแก้ปัญหา / แนวทางแก้ปัญหา

            แบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนน

ข.       เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล           เกณฑ์การประเมิน

1.3       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบประเมินเกณฑ์

การให้คะแนน

1.4    สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล            ค่าร้อยละ

1.5       แผนดำเนินการ

  1. วางแผนและเขียนโครงร่าง                               วันที่ 13 – 22  กรกฎาคม 2548
  2. ปฏิบัติตามแผน                                                    วันที่ 23 – 25  กรกฎาคม 2548
  3. เก็บข้อมูล                                                              วันที่ 26 – 27  กรกฎาคม 2548
  4. วิเคราะห์ข้อมูล                                                    วันที่ 28  กรกฎาคม 2548
  5. สรุปผลและเขียนรายงาน                                  วันที่ 29 – 30  กรกฎาคม 2548

รวมระยะเวลาดำเนินการ                                  12  วัน

แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างการวิจัย

1.    ชื่อปัญหาการวิจัย…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2.    ความสำคัญของปัญหา

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3.   วัตถุประสงค์การวิจัย

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.   วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.2  เครื่องมือที่ใช้

. เครื่องมือในการแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา…..…………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

ข. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.3        วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

         …………………………………………………………………………………………..

4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.5  แผนดำเนินการ         

…………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

5.  ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย

…………………………………………………………………………………………..

1. ชื่อปัญหาการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ชื่อผู้วิจัย ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. ปัญหาการวิจัย/สาเหตุ                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. วิธีการแก้ปัญหา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ผลการแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. การสะท้อนผลข้อมูล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยฉบับย่อ

ตามประเด็นโครงร่างการวิจัย

1.    ชื่อปัญหาการวิจัย…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2.    ความสำคัญของปัญหา

…………………………………………………………………………………………..          …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3.    วัตถุประสงค์การวิจัย

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.   วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.2  เครื่องมือที่ใช้

ก. เครื่องมือแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4.3     การเก็บรวบรวมข้อมูล  

……………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

       4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

5. สรุปผลการวิจัย

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Posted on ธันวาคม 17, 2013, in วิจัยในชั้นเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: