Daily Archives: ธันวาคม 17, 2013

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

 โครงร่างการวิจัย  ประกอบด้วย

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   

2.  ความสำคัญของปัญหา

3.   วัตถุประสงค์การวิจัย

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

      4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

      4.2 เครื่องมือที่ใช้

         4.2.1 เครื่องมือแก้ปัญหา

         4.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

                   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                      4.3.1  ข้อมูลที่ต้องการเก็บ

                      4.3.2 แหล่งข้อมูล

                   4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5  ตารางเวลาปฏิบัติการวิจัย

  Read the rest of this entry

Advertisements

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 1-5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 6-10

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part2

แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 1- 4
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 5- 9

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม, บำเพ็ญประโยชน์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ม.1

%d bloggers like this: