Daily Archives: ธันวาคม 17, 2013

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

 โครงร่างการวิจัย  ประกอบด้วย

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   

2.  ความสำคัญของปัญหา

3.   วัตถุประสงค์การวิจัย

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

      4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

      4.2 เครื่องมือที่ใช้

         4.2.1 เครื่องมือแก้ปัญหา

         4.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

                   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                      4.3.1  ข้อมูลที่ต้องการเก็บ

                      4.3.2 แหล่งข้อมูล

                   4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5  ตารางเวลาปฏิบัติการวิจัย

  Read the rest of this entry

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 1-5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 6-10

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part2

แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 1- 4
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 5- 9

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม, บำเพ็ญประโยชน์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ม.1

%d bloggers like this: